De vereniging

Alevitisch Culturele Vereniging Utrecht

Onze Vereniging

De Alevitische Culturele Vereniging Utrecht en Omstreken (AKDER) is in 1993 opgericht. De vereniging heeft
haar activiteiten georganiseerd in buurthuis.

Visie:
1. Respecteer en accepteer iedereen zonder onderscheid te maken in etnische afkomst, religieuze voorkeur, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur en taal.
2. Accepteer 72 volken en respecteer 4 heilige boeken (zijn symbolische getallen)

Doelstelling van de vereniging
1. Het bevorderen van de communicatie tussen Nederlandse en etnische groepen.
2. Het doen voortleven van de Alevitische cultuur in Nederland en bewerkstelligen van communicatie tussen verschillende generaties.
3. Het bevorderen, ondersteunen en bewerkstelligen van de participatie en integratie van de Turkse gemeenschap in het algemeen en de Alevitische gemeenschap in het bijzonder in de Amersfoortse (Nederlandse) samenleving.
4. Het behandelen, ontwikkelen en onder de aandacht brengen van de humanitaire en sociaal tolerante kanten van het Alevitisme.
5. Het organiseren van activiteiten waarbij wordt beoogd dat mensen die qua ras, religie, geslacht en nationaliteit van elkaar verschillen in goede verstandhouding samen kunnen leven.
6. Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de Alevieten.
7. Het ondersteunen van humanitaire organisaties.

Politieke Betrokkenheid
De Akder is een politiek neutrale organisatie. Dit wil zeggen dat de Akder als organisatie niet een politieke verlengde is van een politieke partij in Turkije of in Nederland. De Ak Der zal noch heden noch in de toekomst de politieke ideeën van een politieke partijen verkondigen. Voor een goede funcioneren van de Ak Der als één geheel is het de eerste voorwaarde dat de Ak Der als organisatie geen verlengde wordt van een of andere politieke goep of partij, noch in Turkije, noch in Nederland.

Het bovenstaande houdt niet in dat de Ak Der zich niet zal begeven op politieke terrein. Voor de oplossing van de problemen is het noodzakelijk dat de Ak Der actief in contact staat met de politieke partijen in Amersfoort. De Ak Der werkt actief mee met alle democratische politieke partijen.

De Ak Der probeert haar achterban door middel van voorlichting etc. stimuleren deel te nemen in het politieke leven in Nederland. Hiermee wordt er naar gestreefd dat de mensen behorend tot de Turkse gemeenschap opkomen voor de specifieke eigen belangen en het algemen belang.

Zowel voor de Turkse als de Nederlandse politieke partijen en de regeringen is het duidelijk geworden dat de Turkse migranten voor een overgrote gedeelte zich in Nederland definitief gevestigd hebben en niet terug keren naar het land van herkomst.

Integratie-Participatie
De Ak Der , hecht gote belang aan de integratie van de Turkse gemeenschap in Nederland. Voor integratie van minderheden zijn naast oplossingen op sociaal-economisch terrein ook acceptatie van minderheden als gelijkwaardige burgers en aanvaarding van hun culturele en politieke plaats in de nieuwe samenleving noodzakelijk. De acceptatie en tolerantie moet niet alleen van de kant van de Nederlandse samenleving komen maar ook van de kant van de minderheden.

Voor de integratie van de minderheden in Nederlandse samenleving is het van zeer groot belang dat de stappen tot een multiculturele samenleving van beide kanten moeten komen.

Om tot een samenleving te komen die de minderheden als een aanwinst voor de Nederlandse samenleving ziet is het noodzakelijk dat de krachten in de samenleving die zich afzetten tegen de minderheden en ze als ongelijkwaardig beschouwen geen kans krijgen. De regel dat discriminatie en racisme, in welke vorm dan ook, niet kan en mag, moet stevig verankerd blijven en maatschappelijke betekenis hebben.

De Ak Der onderschrijft het belang van een goede samenwerking tussen de zelforganisaties en de buurt met al zijn voorzieningen en buurtinstellingen. De zelforganisaties die de integratie en participatie doelstelling onderschrijven, dienen ook de activiteiten te ondernemen die deze doelstellingen ten goede komen.

Anderzijds moet het nut en belang van de zelforganisaties door alle partijen erkend worden en zodanig in deze nuttigheid worden ondersteund door de plaatselijke overheden en instellingen. Naargelang het beleid van de plaatselijke overheid is het mogelijk dat er enige eisen van de zelforganisatie gesteld kunnen worden, echter de identiteit van de zelforganisatie moet door de algemene instellingen en de plaatselijke overheid wel geaccepteerd en gegarandeerd worden.

De Nederlandse samenleving dient respect te tonen voor de normen en waarden die bij allochtonen aanwezig zijn, mits deze niet tegenstrijdig zijn met de algemeen geldende wettelijke bepalingen. Alleen op deze wijze kan Nederland zich ontplooien tot een multiculturele samenleving.

Om wederzijds begrip, tolerantie te vergroten en uiteindelijk de integratie van de Alevitische gemeenschap in Utrecht te verbeteren heeft de Ak Der in dit kader vele goede activiteiten ondernomen. Hierover gaan we u later meer over vertellen op dit moment wordt er hard aangewerkt. Alvast bedankt voor uw geduld.

De onderwerpen zijn als volgt:

Activiteiten en toelichting Educatieve activiteiten
Huiswerkbegeleiding
CITO-toets training
Ouderparticipatie
Kadertraining
Netwerkvorming
Voorlichting- / Informatiebijeenkomsten
Sportactiviteiten
Volleybal
Volleybaltoernooien

Sociaal culturele activiteiten
Saz cursus (snaar instrument)
Filmavonden
Literarie avonden
Viering van 8 maart, Internationale Vrouwendag
Viering Sinterklaasfeest
1 Mei Dag van de Arbeid
Moederdag
Vaderdag