Over Ons

 

 • Dagelijks Bestuur
 • Over de vereniging
 • Lid worden
 • Donateur worden

 

Alevitisch Culturele Vereniging Utrecht

Onze Vereniging


logo: Onze  logo toont de dichter Pir Sultan Abdal  boven zijn hoofd heeft hij een saz.

De Alevitische Culturele Vereniging Utrecht en Omstreken (AKDER) is in 1993 opgericht. De vereniging heeft haar activiteiten georganiseerd in buurthuis.

 

Onze Visie:

1. Respecteer en accepteer iedereen zonder onderscheid te maken in etnische afkomst, religieuze voorkeur, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur en taal.

2. Accepteer 72 volken en respecteer 4 heilige boeken (zijn symbolische getallen)

 

Doelstelling van de vereniging

1. Het bevorderen van de communicatie tussen Nederlandse en etnische groepen.

2. Het doen voortleven van de Alevitische cultuur in Nederland en bewerkstelligen van communicatie tussen verschillende generaties.

3. Het bevorderen, ondersteunen en bewerkstelligen van de participatie en integratie van de Alevitische gemeenschap in het bijzonder in de Utrechtse (Nederlandse) samenleving.

4. Het behandelen, ontwikkelen en onder de aandacht brengen van de humanitaire en sociaal tolerante kanten van het Alevitisme.

5. Het organiseren van activiteiten waarbij wordt beoogd dat mensen die qua ras, religie, geslacht en nationaliteit van elkaar verschillen in goede verstandhouding samen kunnen leven.

6. Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de Alevieten.

7. Het ondersteunen van humanitaire organisaties.

 

 

Politieke Betrokkenheid

Akder is een politiek neutrale organisatie. Dit wil zeggen dat Akder als organisatie niet een politieke verlengde is van een politieke partij in Turkije of in Nederland. Ak Der zal noch heden noch in de toekomst de politieke ideeën van een politieke partijen verkondigen. Voor een goede functioneren van de Ak Der als één geheel is het de eerste voorwaarde dat de Ak Der als organisatie geen verlengde wordt van een of andere politieke groep of partij, noch in Turkije, noch in Nederland.

 Het bovenstaande houdt niet in dat AkDer zich niet zal begeven op politieke terrein. Voor de oplossing van problemen is het noodzakelijk dat AkDer actief in contact staat met de politieke partijen. AkDer werkt actief mee met alle nederlandse democratische politieke partijen.

 

Integratie-Participatie

 AkDer , hecht grote belang aan de integratie van de Alevitische (Turkse sprekende) gemeenschap in Nederland. Voor integratie van minderheden zijn naast oplossingen op sociaal-economisch terrein ook acceptatie van minderheden als gelijkwaardige burgers en aanvaarding van hun culturele en politieke plaats in de nieuwe samenleving noodzakelijk. De acceptatie en tolerantie moet niet alleen van de kant van de Nederlandse samenleving komen maar ook van de kant van de minderheden.

 Voor de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving is het van zeer groot belang dat de stappen tot een multiculturele samenleving van beide kanten moeten komen.

 Om tot een samenleving te komen die de minderheden als een aanwinst voor de Nederlandse samenleving ziet is het noodzakelijk dat de krachten in de samenleving die zich afzetten tegen de minderheden en ze als ongelijkwaardig beschouwen geen kans krijgen. De regel dat discriminatie en racisme, in welke vorm dan ook, niet kan en mag, moet stevig verankerd blijven en maatschappelijke betekenis hebben.

 AkDer onderschrijft het belang van een goede samenwerking tussen de zelforganisaties en de buurt met al zijn voorzieningen en buurtinstellingen. De zelforganisaties die de integratie en participatie doelstelling onderschrijven, dienen ook de activiteiten te ondernemen die deze doelstellingen ten goede komen.

 Anderzijds moet het nut en belang van de zelforganisaties door alle partijen erkend worden en zodanig in deze nuttigheid worden ondersteund door de plaatselijke overheden en instellingen. Naargelang het beleid van de plaatselijke overheid is het mogelijk dat er enige eisen van de zelforganisatie gesteld kunnen worden, echter de identiteit van de zelforganisatie moet door de algemene instellingen en de plaatselijke overheid wel geaccepteerd en gegarandeerd worden.

 De Nederlandse samenleving dient respect te tonen voor de normen en waarden die bij allochtonen aanwezig zijn, mits deze niet tegenstrijdig zijn met de algemeen geldende wettelijke bepalingen. Alleen op deze wijze kan Nederland zich ontplooien tot een multiculturele samenleving.

Om wederzijds begrip, tolerantie te vergroten en uiteindelijk de integratie van de Alevitische gemeenschap in Utrecht te verbeteren zal AkDer in dit kader activiteiten ondernemen.

 

Activiteiten en toelichting Educatieve activiteiten

 • Huiswerkbegeleiding
 • CITO-toets training
 • Ouderparticipatie
 • Kadertraining
 • Netwerkvorming
 • Voorlichting- / Informatiebijeenkomsten
 • Sportactiviteiten
 • Volleybal
 • Volleybaltoernooien

 

Sociaal culturele activiteiten

 • Saz cursus (snaar instrument)
 • Filmavonden
 • Literarie avonden
 • Viering van 8 maart, Internationale Vrouwendag
 • Viering Sinterklaasfeest
 • 1 Mei Dag van de Arbeid
 • Moederdag
 • Vaderdag