Statuten

Utrecht Alevi Kültür Dernegi Hollanda Alevi Birlikler Federasyonu (Hak-der) üyesidir.

UTRECHT ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN TÜZÜĞÜ

 

 1. BÖLÜM: GENEL TÜZÜK MADDELERİ

 

Madde 1.        ADI VE YERİ:
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR DERNEĞİ (AKDER), UTRECHT-HOLLANDA

Yazışma adresi:  St. Maartendreef 1000 3564 TP Utrecht

 

Madde 2.        DERNEĞİN İLKELERİ:

 1. Dernek, Muhammed’in Ehlibeyt’ini, Hz.Ali ile başlayan Alevilik Bektaşilik kültür ve felsefesini kabul eder İmam Caferi Sadık’ın İslam görüşünü tanır ve Anadolu Aleviliğini kabul eder.

 

 1. Dernek, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış ‘’Evrensel İnsan Hakları beyannamesini, Helsinki Konferansında sistemleştirilmiş tüm insan haklarını kabul eder.

 

 1. Dernek, insan sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan Hümanist düşünceyi savunur.

 

 1. Dernek, özgür bir dünya düzeni olan Demokrasiyi savunur. Laiklik ilkelerini kabul eder.

 

 1. Dernek, tüm insanların birlik, beraberlik, kardeşlik ve eşitliğini savunur, ırkçılık ve ayrımcılığa karşıdır. ‘’72 millet bir, 4 kitap haktır’’.

 

 1. Dernek, doğruluk, dürüstlük, paylaşımcılık, adalet, hoşgörü, gerçekçilik, bilimsellik, akılcılık, çağdaşlık, özgürlük, barış, sevgi, saygı ve tarafsız eğitimi kendisine prensip edinir.

 

 1. Dernek, özerk bir kuruluştur. Herhangi bir örgüt ve partinin güdümünde değildir.

 

Madde 3.        DERNEĞİN AMAÇLARI:

 

 1. Alevi-Bektaşi inancını ve kültürünü tanıtmak ve yaymak. Bu yönde çalışmalar yapmak.

 

 1. Genç kuşaklara Alevi-Bektaşi kültürünü tanıtır ve öğretir. Çağın gerekleri göz önünde tutularak, uygun bir şekilde yetişmelerini sağlar.

 

 1. Alevi-Bektaşi kültürünün yaşaması ve kalıcılığı için çaba gösterir. Alevi- Bektaşi inancı doğrultusunda çalışmalar yapan kişi, dernek, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirir.

 

 1. Örf, adet ve kültür birliğine yardımcı olur. Sürek farklılıklarını asgariye indirir.

 

 1. Çağdaş ve bilimsel çalışmaları destekler.

 

 1. Alevi-Bektaşi inancındaki kutsal günler ve anmalarda birlikteliği sağlar. Bu gün ve anmaları üyeleri ile birlikte örgütler.

 

 1. Alevi-Bektaşi erkan yol ve geleneğinin yaşaması için yetkin bir şekilde, On iki hizmet ekibi ve Semah ekibinin yetişmesini ve hizmet vermesini sağlar.

 

 1. Alevi-Bektaşi sürecindeki yöresel değişime saygılı olur. Gelişmesine yardımcı olur.

 

 1. Tüm dinlere, inançlara saygılı ve hoşgörülü olur. Hiç kimseyi inancı için. horlayamaz, önyargılı davranamaz.

 

 1. Toplumsal dayanışmayı, fark gözetmeden yapar.

 

 1. Bilim ve sanat dünyasında Alevi-Bektaşi değerlerin tanınmasına yardımcı olur.

 

 1. Her yerde ve her durumda kadın erkek eşitliğini savunur. Kadınların toplumda eşit haklarla yer almalarını amaç edinir.

 

 1. Irkçılığa, yabancı düşmanlığa karşı çıkar, tüm insanların, ulusların barış ve kardeşlik içinde yaşamalarını savunur, yaşadığı toplum ile uyum içinde olur. Sorunlarını demokratik platformlarda çözmeye çalışır.

Madde 4.        ÜYELİK:

 

                        Üyelik başvurusu ve kabulü

 1. Derneğin ilke ve amaçlarını kabul eden 18 yaşındaki herkes üye olur.

 

 1. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili üye kayıt defteri tutar.

 

 1. Üye olmak isteyen üye giriş formu ile Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur.

 

 1. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu inceler ve en geç altı haftada karara bağlar.

 

 1. Üyelik başvurusu ret edilen kişi, derneğin ilk Genel Kuruluna katılarak üye olma talebinde bulunur.

 

 1. Genel kurulun kararı kesin ve bağlayıcıdır.

 

Üyelik ödentisi

 1. Üyelik ödentisi Genel Kurulda belirlenir. (Geçici hükümlere bakınız)

 

 1. Üyelik ödentisini ödemeyen üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

Madde 5.        ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

 1. Üyenin ölümü halinde.

 

 1. Üyenin yazılı başvurusu ile ayrılmasından.

 

Madde 6.        ÜYELIKTEN ÇIKARILMA

 

 1. Derneği küçük düşürücü tavırlara girmesinden: Bu gibi hallerde Yönetim Kurulu araştırmalar yapar, üyenin savunmasını alır ilk Genel Kurulda tavsiyede bulunur. Genel Kurul kararı bağlayıcı ve kesindir.

 

 1. Derneğin amaç ve ilkelerini dejenere eden, kendi çıkarları için kullanan üyeler üyelikten çıkarılır. Bundaki uygulamada aynen c) bendinde ki olduğu gibi işleme tabidir.

 

 1. Genel Kurulun ön gördüğü aidatını ödememe alışkanlığında olanlar.

 

 1. Derneğin kapanması durumunda.

Madde 7.        DERNEK ORGANLARI:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

 

Madde 8.        GENEL KURUL:

 

 1. Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az altı hafta öncesinden genel kurulun yapılacağı yeri, zamanı ve gündem taslağını üyelere bildirir.

 

 1. Toplantının açılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının Genel Kurulda hazır bulunması gerekir. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul aynı gündem ile en geç bir ay içinde ikinci toplantıya çağrılır. Bu kez çoğunluk aranmaz. Genel Kurul toplantısına gelen üyelerle yapar. Alınan kararlar geçerlidir.

 

 1. Üyeler arasında Genel Kurul, Divanı’nı seçer. Divan: Bir başkan ve iki katip üyeden oluşur. Divan kabul edilecek gündem ile Kongreyi yönetir ve tutanağı yazar. Yazılan tutanak divan üyelerince imzalanır.

 

 1. Üyeler dışında hiç kimsenin oy hakkı yoktur.

 

 1. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

 

 1. Üyeler mevcut yönetim için eleştiri ve öz eleştiri hakkına sahiptirler.

 

Genel Kurulun görevleri:

 1. Dernek organlarını seçmek. (Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu)

 

 1. Üyelerin ödeyecekleri ödentileri belirlemek.

 

 1. Tüzük değişiklerini karara bağlamak.

 

 1. Üyelikten çıkarılma istemiyle Yönetim Kurulunun tavsiyesini karara bağlamak.

 

 1. Dernek organlarının çalışmalarını belirlemek.

 

 1. Çalışma ve mali raporları incelemek, eski Yönetim Kurulunu aklamakla sorumludur.

 

Seçim ve oylamalar

 1. Bütün seçimler gizli oy, açık sayım sistemiyle yapılır

 

 1. Seçimlerin dışındaki diğer oylamalar açık seçim ile yapılır

 

 1. Şayet genel kurulda çoğunlukla gizli oylama önerisi benimsenirse oylama gizli yapılır.

 

 1. Tüm üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiplerdir.

 

Olağan üstü genel kurul:

 1. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır.

 

 1. Bir ay önceden olağan üstü Genel Kurulun yapılacağı yeri zamanı ve gündemi üyelere bildirir.

 

 1. Üyelerin 1/3 üçte birinin Yönetim Kuruluna yazılı istekte bulunması durumunda Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

Madde 9.        YÖNETIM KURULU:

 

 1. Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilen en az beş üyeden oluşur.

 

 1. Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan hemen sonra bir araya gelerek ilk toplantısını  yapar. Bu toplantıda; başkan , sekreter, sayman ve üyelikler için kendi arasında secimle ”YÜRÜTME KURULUNU” seçer.

 

 1. Başkan dışa karşı derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

 

 1. Dernek Yönetim Kurulu en az altı haftada bir toplanır, gündemini görüşür.

 

 1. Yönetim Kurulu; tüzük, program, Genel Kurul kararları doğrultusunda çalışmaların yapılmasından sorumludur.

 

 1. Genel Kurula yıllık çalışma raporunu hazırlar.

 

Madde 10.      DENETLEME KURULU:

 

 1. Denetleme Kurulu üç üyeden oluşur.

 

 1. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir.

 

 1. Genel Kurul toplantısından sonra bir araya gelerek görev bölümü

 

 1. Denetleme Kurulu yılda en az iki sefer toplanarak Derneğin mali işlerini denetler ve Genel Kurula mali rapor hazırlar.

 

Madde 11.      DERNEĞİN  GELİRLERİ:
Genel kurulda belirlenir:

 1. Üyelik ödentileri. (Geçici hükümlere bakınız)
 2. Bağışlar.
 3. Diğer gelirler.

 

Madde 12.      TÜK DEĞİŞİKLİKLERİ:

 1. Tüzük sadece dernek genel kurulunun üçte iki  2/3 çoğunluğu ile değiştirilir.

 

 1. Tüzük değişikliği dernek yönetim kurulu veya üyelerin üçte birinin 1/3 yazılı önergesi ile genel kurul gündemine alınır.

 

Madde 13.      DERNEĞİN KAPATILMASI:

 1. Derneğin kapatılma kararının alınması için: Genel Kurula katılan üyelerin oylarının dörtte üçü 3/4 kapatılma yönünde olmalıdır.

 

 1. Dernek Yönetim Kurulu kararı veya üyelerin üçte ikisinin 2/3 önergesi ile Derneğin kapatılması gündeme alınır.

 

 1. Kapatma işlemi Genel Kurul tarafından seçilen Kapatma Komitesi ile yürütülür.

 

 1. Derneğin kapatılması durumunda, mal varlığı Genel Kurul kararı ile kamu yararına çalışan kuruluşa veya hayır kurumuna devredilir.

 

 

 

Madde 14.      SONUÇ HÜKÜMLER:

 

 1. Bu Tüzük 04 nisan 1993 Pazar günü yapılan Dernek Yönetim Kurulu ve üye toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. Yukarıdaki açıklama yapılan 14 madde ve her maddedeki bentlerden oluşan dernek tüzüğü Geçici Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerin ortak toplantısında açıklamalar yapılarak uygun görüldüğüne karar verilmiştir. Bu süreçte tüzük olarak kabul edilip düzenlenmiştir.

 

 1. İş bu tüzük Noter tastiği yapılıp, Ticaret Odasına kayıt edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 15.      GEÇİCİ HÜKÜMLER:

 

Madde 4 ve madde 11 Üyelik ödentisi ile ilgili ek madde

 1. Üyelik ödentisi 2010 yılından itibaren üye başsına aylık k € 5,- veya yıllık € 60,- dur. Ödeme derneğin banka hesabına aktarılarak yapılır.

t.n.v. AKDER-Utrecht

hesap no: 441.926.371 (ABN AMRO)


 

            UTRECHT ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN TÜZÜĞÜ

 

 1. BÖLÜM ÇALIŞMA PLATFORMU, ALEVİLİK VE DÜNYA GÖRÜŞÜ

 

Dernek, aşağıda yazılı ilkelere ( Madde 2 dahıl) bağlıdır. Yapılacak bütün çalışmalarda bu ilkeleri ön planda tutar.

 

LAİKLİK

 

Laikliğin sözlük anlamı:  Din işlerinin devlet işlerine karıştırılmaması, dünya işlerinin din işlerinden ayrı tutulması.

 1. Laik devlette, devlet herhangi bir dini ideolojinin temsilcisi olamaz.

 

 1. Din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.

 

 1. Din devletin hukukunu, idaresini ve eğitimini etkilememeli.

 

 1. Devlet, her insanın inancına saygılı olmalı.

 

 1. Dini kurumlar, devletin maddi desteği ile yapılmamalı.

 

 1. Dini kurumlar özerk olmalı.

 

 1. Din adamları devlet tarafından atanmamalı, bunlar kendi inanç komisyonlarınca belirlenmeli.

 

 1. İnançlar, birbirinin inisiyatifine sokulmamalı.

 

UTRECHT ALEVİ-BEKTAŞİ DERNEĞİ’ ne göre Aleviliğin yaşatılması gerçek anlamda temsil edilebilmesi için özerk, bağımsız ve özgür çalışabilecek, Alevi düşünürlerin gerçek dostu olan kurum ve örgütlenmelere ihtiyacı vardır. Yani Sünni ideolojiyi temsil eden Diyanet İşlerine eş değerde, Aleviliği temsil edecek bir kurum kurulmasına destekçi olmalıdır.

Bu hedeflere ulaşmak için;

 1. Dernek bünyesinde 12 hizmetler ekibi oluşturulacak.

 

 1. Dini ve anma günleri örgütleyecek.

 

 1. Semah ve saz ekibi oluşturacak.

 

 1. Cenazelerle ilgili elaman yetiştirilecek.

 

 1. Gerekli görülürse cenaze fonu kurulacak.

 

ALEVİ-BEKTAŞİ DERNEK-FEDERASYONLARLA İLİŞKİLER

 

 1. Bizden daha önce kurulan, bizden daha tecrübeli dernek, federasyon kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, onların tecrübelerinden yararlanılacaktır.

 

 1. Gerekli hallerde kurulan veya kurulacak federasyonlar, konfederasyonlar içinde derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yer alınacak.

 

TÜRKIYE’YE YÖNELIK ÇALIŞMALAR

 

Türkiye’deki örgütlenmelerle sıkı ilişkiler içine girilecek. Gelişmeler zamanında üyelere aktarılacak.

 1. Derneğin ilke ve amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten dernek, birlik gibi kurum ve kuruluşları tanıyarak, bilim adamları, ozanlar ve tüm kültürel içerikli toplumsal hareketler takip edilmelidir.

 

 1. Ülkedeki yasa değişimlerine, sosyal yapısında, çağdaş ve laik Türkiye genelinde Alevilik-Bektaşilik olgusunun onuruna yakışan yeri olmalıdır. Bu konuda yapılan çalışmalar desteklenir.

 

 1. Herkesin birbirinin düşüncesine, inancına ve fikirlerine saygılı olabilmesi için çağdaş ve demokratik bir eğitim politikasını savunur.

 

ÇALIŞMA ŞEKLİ

 

 1. Derneğin Yönetim Kurulu Genel Kurulda seçilir.

 

 1. Genel Kurulda, Yönetim kurulunun yansıra, Denetleme Kurulu da seçilir.

 

 1. Genel kurul toplantısından sonra, Yönetim kurulu kendi arasında Yürütme Kurulunu seçer.

 

 1. Yönetim Kurulu çalışmalarını daha koordineli yürütebilmesi için çalışma gruplarını oluşturur.

 

 1. Çalışma grupları çeşitli alanlara yönelik, geçici veya kalıcı olarak belirlenir.

 

SOSYAL-KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 

 1. Bölgesinde Alevi-Bektaşi toplumunu temsil ederek, üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik, demokratik ve toplumsal sorunlarına çözümler arar.

 

 1. Üyelerinin Hollanda toplumu içinde uyumlu, hoşgörülü, saygılı yaşamasına yönelik çalışmalar yapar.

 

 1. Hollanda’da bir çok azınlık grubunun bulunduğunu, Hollanda toplumunun çok kültürlü olduğunu kabul eder.

 

 1. Üyelerinin Hollanda’daki toplumlarla birlikte huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri için çaba harcanmalıdır.

 

 

 

 

BASIN-YAYIN

 

 1. Dernek basın ile ilişkileri geliştirir. Alevi-Bektaşi toplumunun sorunlarının kamuoyunda duyurulmasını sağlar.

 

 1. Üyelerini, bölgesindeki toplum bireylerini bilgilendirmek için yayın çıkarır.

 

 1. Alevi-Bektaşilik ile ilgili yayınları takip eder.

 

 1. Ekonomik-demokratik hakları için çeşitli yayın kuruluşları aracılığı ile çaba sarf eder, çözümler üretir.

 

GENÇLER

 

Yeni nesil, her gün Alevilik-Bektaşilik kültüründen, felsefesinden, düşüncelerinden ve inancından biraz daha uzaklaşmaktadır.

Bu uzaklaşma;

 1. Kendi kültüründen, düşüncesinden, benliğinden ve kişiliğinden uzaklaşması demektir.

 

 1. Yeni nesil ile eski nesil arasındaki uçurum ve düşünce farkı daha da büyümektedir.

 

Bu sorunları çözmek için sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık verilir. Gençlerimizin Alevilik-Bektaşilik hakkındaki eksik-yanlış veya önyargılı bilgileri; sempozyumlar, bilgilendirme günleri ve anma günleri gibi etkinlikler düzenlenerek değiştirmeye veya geliştirmeye çalışılmalıdır.

 

Gençlerimizin Hollanda’daki eğitim, işsizlik, askerlik, aile birleşimi gibi sorunlarını çözmede yardımcı ve yol gösterici olmalıdır.

 

KADINLAR

 

Her ne kadar yasalar önünde kadınların eşitliğinden söz edilirse de, kadınlar eşit muamele görmede haklarını kullanmamaktadırlar.

Bunun için dernek olarak;

 1. Kadınların toplumda gerçek yerlerini almalarına yardımcı olunacaktır. Alevi kadınının çağdaş ve eşitlik ilkelerinden yola çıkılarak toplumumuzda kendi yerlerini almaları sağlanmalıdır.

 

 1. Kadınlar gerekli gördüklerinde ayrı çalışma grubu içinde çalışmalarını yürütebilirler.

 

İNANÇ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 

Üyelerimizin Alevilik-Bektaşilik inancını, felsefesini ve kültürünü öğrenme ihtiyacının her gün daha da büyüdüğünü bilmekteyiz.

Üyelerimizin Alevilik Bektaşilik hakkında bir çok sorunları ve istekleri vardır.

Alevilik-Bektaşilikte dedelerin önemi büyüktür. Alevilik-Bektaşilik yüzyıllardır dedeler, ozanlar tarafından nesilden nesile anlatılarak ayakta kalabilmiştir.

 

 1. Dernek olarak Hollanda’daki dedelerden yararlanma yönünde çaba gösterilecek. Gerekli durumlarda Türkiye genelinden yararlanılmaya gidilecektir.

 

 1. Dede ve ozanlar aracılığı ile üyeleri Alevilik-Bektaşilik inancı ile ilgili bilgilendirme günleri, anmalar, cem yapılarak aydınlatılacak, bölgesel farklılıkların asgariye indirilmesine çalışılacak. Bu konuda çalışmalar yapacaktır.

 

 1. Üyeler arasında fikir birliği sağlanacak.

 

ALEVİLİK BİR DİN / BİR KÜLTÜR / BİR YAŞAM FELSEFESİ MİDİR?

 

Basit anlamı ile Alevilik, birinci imam Hz. Ali’nin tarafında olan insanların dünya görüşü olarak tanımlanır.

 

Alevilik İslamiyet içinde ortaya çıkan bir ‘’taraf olma’’ olayıdır. Bu nedenle siyasi bir tavırdır.

 

Alevilik, bir yaşam biçimidir. Kendine özgü bir tarihi, felsefesi, kültürü, sanatı ve sosyal düzeni vardır. Bu olgular bir bütün olarak algılanmalıdır. Bunları bir birlerinden ayrı değerlendirmek yanlış olur.

 

Aleviliği, Alevilerin inançlarına, yaşayan Alevi geleneğine, tarihi bilgilerine, Alevi felsefesine göre değerlendirirsek:

 1. Alevilik İslamiyet’in içindedir.

 

 1. Muhammed İslamin kurucusu olarak, Alevilikte de temeldir.

 

 1. Alevilik, kendine özgü tarihi, felsefesi, sanat, kültürü, inancı ve sosyal düzeni ile bir bütünlük içinde bir yaşam biçimidir.

 

ALEVİLİKTE MİLLİYETÇİLİK, IRKÇILIK, AYRIMCILIK

 

 1. Alevi felsefesinin merkezinde insan vardır. Bütün bu çabalar insana yöneliktir. ‘’Benim Kâbe’m insandır’’

 

 1. Temel ilkesi; barış, kardeşlik, eşitlik ve insan sevgisidir.

 

 1. Alevilikte milliyetçiliğe, ırkçılığa yer yoktur.

 

 1. Alevilikte, değişik ırk ve milliyetlerden gelen insanların yaşam biçimi olmuştur.

 

‘’72 milleti BIR, 4 kitabı HAK bilin’’ “72 millete aynı nazarda bakınız”

 

 

downloaden: AKDER tuzuk